Adéu a Nihil Obstat | Hola a The Catalan Analyst

Després de 13 anys d'escriure en aquest bloc pràcticament sense interrumpció, avui el dono per clausurat. Això no vol dir que m'hagi jubilat de la xarxa, sinó que he passat el relleu a un altra bloc que segueix la mateixa línia del Nihil Obstat. Es tracta del bloc The Catalan Analyst i del compte de Twitter del mateix nom: @CatalanAnalyst Us recomano que els seguiu.

Moltes gràcies a tots per haver-me seguit amb tanta fidelitat durant tots aquests anys.

divendres, 10 de febrer de 2012

Tota la reforma laboral en 10 punts

1. Dret a la formació i contracte per a l'aprenentatge.
Els treballadors amb més d'un any d'antiguitat tindran permís retribuït de 20 hores anuals d'activitats formatives el contingut ha d'estar vinculat al lloc de treball. També es crea un compte formació en la qual es recollirà la formació rebuda pel treballador al llarg de la seva vida activa. Es permetrà a més que els centres i entitats de formació acreditats puguin executar directament els plans de formació a nivell estatal i autonòmic.

S'eleva l'edat màxima per tenir accés a aquest tipus de contracte, tenint en compte la prolongació dels períodes d'estudi i l'elevada taxa d'atur en el col · lectiu de menors de 30 anys fins que la taxa d'atur baixi del 15%.

2. Nou contracte indefinit de suport als emprenedors
La reforma impulsa un nou contracte indefinit per a PIMES i Autònoms (empreses de menys de 50 treballadors), que suposen el 95% del teixit productiu, amb les següents característiques:

Comptarà amb un període de prova d'1 any, cosa que facilitarà la contractació indefinida per part de les PIMES i autònoms.

L'empresa tindrà dret a una deducció en el seu compte fiscal de 3.000 euros quan contracte el seu primer treballador, sempre que tingui menys de 30 anys.

Els emprenedors que contractin un treballador en atur es poden deduir fiscalment el 50% de la prestació per desocupació que vingués cobrant el treballador durant 1 any. Per la seva banda, el treballador podrà voluntàriament percebre, juntament amb el seu sou, el 25% de la prestació per desocupació durant el mateix període.

A més, s'estableix un règim de bonificacions dirigides a col · lectius desocupats amb especials dificultats per a incorporar al mercat laboral. Les mesures són les següents:

Per fomentar la contractació de joves, amb una taxa d'atur propera al 50%: bonificació en la quota de la Seguretat Social de fins a 3.600 euros a la contractació indefinida de joves entre 16 i 30 anys durant tres anys. La bonificació s'incrementa a mesura que augmenta l'antiguitat del treballador:

- I Any: 1.000 euros
-II Any: 1.100 euros
-III Any: 1.200 euros

S'aplicaran 100 euros més a l'any si el treballador és dona en sectors on aquest col · lectiu està poc representat.

Per fomentar la contractació d'aturats de llarga durada: bonificació de fins a 4.500 euros a la contractació indefinida de desocupats de llarga durada majors de 45 anys (aturats almenys 12 mesos dels 18 anteriors):

- I Any: 1.300 euros
-II Any: 1.300 euros
-III Any: 1.300 euros

Quan els contractes es concertin amb dones en sectors on aquest col · lectiu està poc representat les bonificacions indicades s'eleven als 1.500 euros.

3. Limitació de l'encadenament de contractes temporals
A partir del 31 de desembre de 2012 es recupera la prohibició d'encadenar contractes temporals més enllà dels 24 mesos.

4. Modificació del contracte a temps parcial i regulació del teletreball
Impuls de la utilització d'aquest contracte que afavoreix que els treballadors puguin compatibilitzar millor la feina amb els estudis i amb la seva vida familiar i personal.

Es regula per primera vegada a Espanya el teletreball, salvaguardant el dret a la formació d'aquests treballadors. Es garanteix el dret a una retribució equivalent als que treballen de forma presencial al centre de treball ia ser informats de les vacants en llocs presencials existents.

5. Classificació professional i mobilitat funcionalS'elimina el sistema de classificació de treballadors per categories professionals i es generalitza el sistema de grups professionals, facilitant així, l'adaptació dels treballadors a noves funcions.

6. Millora de la mobilitat i facilitat per a la modificació de condicions de treballAmb l'objectiu d'evitar l'acomiadament, se simplifiquen els tràmits per reduir la jornada de treball o suspendre el contracte com a mecanisme d'ajust davant de situacions de disminució de la demanda. S'elimina l'autorització administrativa necessària per dur a terme la mesura.

Per ajudar a les empreses en situacions econòmiques adverses, s'introdueix una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social dels treballadors afectats per la suspensió o reducció de jornada, amb una durada de 240 dies màxim i condicionada a l'estabilitat en l'ocupació (com a mínim un any).

Si l'empresa extingeix finalment els contractes, els treballadors no veuen minvat el seu dret a la prestació per desocupació, ja que s'estableix la reposició de les prestacions (comptador 0) fins a un màxim de 180 dies.

7. Flexibilitat interna
S'introdueix la prioritat dels convenis d'empresa, de manera que, independentment del que es pacti a nivell superior, els representants dels treballadors i l'empresari poden consensuar un conveni d'empresa que s'adapti a les seves necessitats i particularitats.

Es facilita a les empreses en dificultats la no aplicació del conveni d'àmbit superior (desvinculació). En cas que no hi hagi acord, les parts aniran a la solució extrajudicial de conflictes i, si s'escau, a l'arbitratge si ho han pactat en el conveni col · lectiu. Si no és així, una de les parts elevarà el desacord a la Comissió Consultiva de Convenis Col · lectius nacional o els seus equivalents autonòmics, que nomenarà un àrbitre que resoldrà en un màxim de 25 dies.

Per a afavorir la negociació i la consecució dels acords, les parts han de negociar un nou conveni en un termini màxim de dos anys. A partir d'aquesta data, el conveni ja no estarà vigent, per la qual cosa es posa fi a la ultractividad indefinida dels convenis.

8. Major eficàcia del mercat de treball
Pel que fa a l'extinció laboral per causes empresarials:

Es clarifiquen les causes de l'acomiadament per evitar l'excessiva judicialització.

S'elimina l'autorització administrativa prèvia, en línia amb la pràctica dels països europeus.

S'obre la possibilitat que els organismes i entitats que formen part del sector públic invoquin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. Aquesta mesura pretén facilitar el redimensionament de les estructures administratives que van créixer desmesuradament durant la fase de fort creixement econòmic i que no són sostenibles des d'un punt de vista financer en el moment actual, ni hi ha una previsió que ho siguin en els propers anys.

Per reduir la dualitat en el mercat de treball.

A partir de la reforma, es generalitza la indemnització per l'extinció del contracte indefinit que serà de 33 dies per any treballat en cas d'acomiadament improcedent, amb un màxim de 24 mensualitats.

Es respectaran els drets adquirits dels treballadors: per als contractes antics, la nova indemnització només és aplicable per al període de treball que es realitzi a partir de l'aprovació d'aquesta norma. Aquests contractes conserven el dret a obtenir una indemnització de fins a 42 mensualitats. Aquesta nova indemnització s'aplica amb caràcter general només als nous contractes.

La indemnització per l'extinció del contracte indefinit serà de 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament procedent per causes objectives, amb un màxim de 12 mensualitats. Aquest acomiadament es podrà aplicar quan l'empresa tingui pèrdues o una caiguda d'ingressos o vendes durant tres trimestres consecutius.

El Fons de Garantia Salarial només cobrirà l'extinció dels contractes per acomiadaments procedents en PIMES.

Es reforça el dret a la formació: s'exigeix ​​que l'empresari, quan porti a terme una modificació tècnica a la qual s'hagi de adaptar el treballador, li ofereixi un curs perquè pugui formar-se. Aquest període formatiu suspèn el contracte i el treballador cobra el seu salari. Únicament es podrà acomiadar al treballador per falta d'adaptació si abans s'ha facilitat aquesta formació sense resultats.

S'incorpora l'obligació per a empreses que acomiadin a més de 100 treballadors d'articular un pla de recol · locació externa dissenyat per a un període de, almenys, sis mesos.

9. Més control i lluita contra el frau. Mesures contra l'absentisme laboral. Per a això, es proposa un Pla especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que garanteixi el compliment estricte de la Llei

S'impulsarà que els desocupats que estiguin cobrant la prestació realitzin serveis d'interès general en benefici de la comunitat a través de convenis de col · laboració amb les administracions públiques.

Per combatre comportaments individuals d'absentisme injustificat que ocasionen a l'empresa un elevat cost econòmic i organitzatiu:

S'elimina la vinculació del grau d'absentisme del treballador i la plantilla per justificar l'absentisme com a causa d'acomiadament. A partir d'ara només es tindrà en compte l'absentisme del treballador.

Es millorarà l'eficàcia de l'avaluació de la incapacitat temporal a través de les mútues d'accidents de treball.

10. Capitalització de la prestació per desocupació. Es possibilita la capitalització del 100% de la prestació per desocupació per a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms.